Praktyki

Koordynatorem praktyk zawodowych w instytucie jest
mgr inż. Zofia Rogalska-Sykała
tel. 608 015 295

Pliki do pobrania

Regulamin studenckich praktyk zawodowych

Zał. 1 Dziennik praktyk
– F. 1 Wzór umowy (porozumienia) o studencką praktykę zawodową;
– F. 2 Wzór umowy grupowej o studencką praktykę zawodową
– F. 3 Oświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej w ramach pracy zawodowej;
– F. 4 Oświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej w ramach prowadzenia działalności gospodarczej;
– F. 5 Oświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej w ramach wolontariatu;
– F. 6 Karta przebiegu praktyki
– F. 7 Sprawozdanie studenta z przebiegu praktyki zawodowej
– F. 8 Opinia studenta o przebiegu praktyki zawodowej
– F. 9 Zaliczenie praktyk przez opiekuna praktyk zawodowych

Zał. 2 Sprawozdanie zbiorcze opiekuna praktyk z realizacji studenckich praktyk zawodowych

Dokumenty związane:

1. Programy studiów (źródło: www.pwsz.glogow.pl)
2. Programy praktyk zawodowych
3. Sylabus/Karta przedmiotu

 

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

Projekt pt.: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych jest projektem pozakonkursowym  o charakterze koncepcyjnym, realizowanym z PO WER – Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który, po odpowiednich  regulacjach  prawnych,  może być wprowadzony  jako  rozwiązanie  systemowe dla wyższych szkół zawodowych  na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym.  Wypracowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych możliwe jest tylko w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi.

Wypracowanie w ramach Projektu  wzorcowego systemu praktyk zawodowych we

wszystkich polskich publicznych uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.

Okres realizacji projektu: od: 2015-10-01 do: 2018 -09-30. Planuje się, że Projekt swoim zasięgiem obejmie 7 000 studentów,  którzy w ramach działań uczelni wspartych z EFS, podniosą swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskają szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnych rynkach pracy.

Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.

Listy studentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” na poszczególnych kierunkach:

Metalurgia_lista_studentow_zakwalifikowanych_do_projektu_PPZ

AiR_lista_studentow_zakwalifikowanych_do_projektu_PPZ

Listy nauczycieli akademickich zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” jako uczelniani opiekunowie praktyk na poszczególnych kierunkach:

AiR_lista_uczelnianych_opiekunów_PPZ Metalurgia_lista_uczelnianych_opiekunów_PPZ

Listy instytucji (zakładów pracy), z którymi podpisano umowy

AiR_lista_instytucji_z_ktorymi_podpisano_umowe Metalurgia_lista_instytucji_z_ktorymi_podpisano_umowe