Metalurgia

 

 Absolwent kierunku jest przygotowany do podejmowania działalności inżynierskiej i gospodarczej związanej z projektowaniem technologii, przetwarzaniem, doborem i użytkowaniem materiałów konstrukcyjnych zarówno metalicznych jak i z tworzyw sztucznych i ceramiki. Jest specjalistą w dziedzinie doboru technologii wytwarzania  gotowych wyrobów do potrzeb różnych gałęzi przemysłu.

Siatki Przedmiotów na lata 2014 – 2024

       Kierunek Metalurgia prowadzi kształcenie w specjalnościach:

Zaawansowane Technologie Wytwarzania

             Absolwent tej specjalności przygotowany jest do zadań zawodowych związanych z metalurgią ekstrakcyjną, przetwórstwem stopów metali oraz tworzyw sztucznych, energetyki, informatyki, ekonomiki i zarządzania, ekologii. Absolwenci uzyskają również umiejętności praktyczne i potrzebne podstawy do pracy związanej ze stosowaniem i rozwojem technologii wytwarzania i przetwarzania metali i stopów. W ramach tej specjalności studenci będą mogli kształcić się w zakresie metalurgii metalu lub grupy metali np. metali ciężkich, metali lekkich, metalurgii surowców wtórnych, proszków metali, jak również w zakresie inżynierii procesów metalurgicznych, głównie: energetyki, techniki cieplnej i modelowania procesów metalurgicznych. Poznają też wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania wyrobów w oparciu o zróżnicowane technologie. Program studiów dla tej specjalności gwarantuje dobre poznanie nowoczesnych technologii metalurgicznych oraz i zapewnia szerokie przygotowanie praktyczne z przedmiotów podstawowych dla przeróbki materiałów technicznych i gospodarki energetycznej w przemyśle.

Inżynieria Produkcji i Zarządzanie

             Absolwent tej specjalności posiada przygotowanie w zakresie: wiedzy inżynierskiej, podstaw nauk ekonomicznych i zarządzania oraz umiejętności menedżerskich. Ponadto przygotowany jest do rozwiązywania zagadnień danej dziedziny techniki z pomocą metod i technik inżynierskich; projektowania nowych i nadzorowania istniejących systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych i obiektów; projektowania systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami, finansami i kapitałem; zarządzania przedsiębiorstwem; marketingu i logistyki; zarządzania inwestycjami rzeczowymi; formułowania problemów z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii oraz innowacyjności.

 Sylabusy są dostępne na stronie: Sylabusy

Studia na kierunku Metalurgia  są studiami  pierwszego stopnia  i odbywają się w formie:

  • Studiów stacjonarnych, w tym elastycznych
  • Studiów niestacjonarnych
Program studiów:
Profil praktyczny 2020-2024 – Pobierz
Profil praktyczny 2019-2023 – Pobierz
Profil praktyczny 2018-2022 – Pobierz
Profil praktyczny 2017-2021 – Pobierz
Profil praktyczny 2016-2020 – Pobierz
Profil praktyczny 2015-2019 – Pobierz

Załączniki do programu studiów:

Załącznik 1 Zarządzenie nr 45/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia systemu weryfikacji osiąganych efektów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Załącznik 2 Regulamin odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych w Instytucie Politechnicznym