Metalurgia

 

 Absolwent kierunku jest przygotowany do podejmowania działalności inżynierskiej i gospodarczej związanej z projektowaniem technologii, przetwarzaniem, doborem i użytkowaniem materiałów konstrukcyjnych zarówno metalicznych jak i z tworzyw sztucznych i ceramiki. Jest specjalistą w dziedzinie doboru technologii wytwarzania  gotowych wyrobów do potrzeb różnych gałęzi przemysłu.

Siatki Przedmiotów na lata 2014 – 2022

Od roku akademickiego 2017/2018 kształcenie na kierunku METALURGIA
odbywać się będzie wg praktycznego profilu kształcenia.

       Kierunek Metalurgia prowadzi kształcenie w specjalnościach:

  • Zaawansowane Technologie Wytwarzania

              Absolwent tej specjalności przygotowany jest do zadań zawodowych związanych z metalurgią ekstrakcyjną, przetwórstwem stopów metali oraz tworzyw sztucznych, energetyki, informatyki, ekonomiki i zarządzania, ekologii. Poznają też wiedzę  z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania wyrobów w oparciu o zróżnicowane  technologie takie jak technologie proszków metali czy druk w technologii 3D.

  • Inżynieria Produkcji i Zarządzanie

              Absolwent tej specjalności posiada przygotowanie w zakresie: wiedzy inżynierskiej, podstaw nauk ekonomicznych i zarządzania oraz umiejętności menedżerskich. Jest specjalistą w zakresie  projektowania nowych i nadzorowania istniejących systemów produkcyjnych. Posiada przygotowanie z zakresu doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami, finansami i kapitałem; zarządzania przedsiębiorstwem; marketingu i logistyki; zarządzania inwestycjami rzeczowymi; formułowania problemów z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii oraz innowacyjności. 

 Sylabusy dla cyklu kształcenia od roku 2017/18 są dostępne na stronie: Sylabusy

Studia na kierunku Metalurgia  są studiami  pierwszego stopnia  i odbywają się w formie:

  • Studiów stacjonarnych, w tym elastycznych
  • Studiów niestacjonarnych
Program studiów:
Profil praktyczny 2015-2019 – Pobierz
Profil praktyczny 2016-2020 – Pobierz
Profil praktyczny 2017-2021 – Pobierz
Profil praktyczny 2018-2022 – Pobierz
Profil praktyczny 2019-2023 – Pobierz

Załączniki do programu studiów:

Załącznik 1 Zarządzenie nr 45/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia systemu weryfikacji osiąganych efektów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Załącznik 2 Regulamin odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych w Instytucie Politechnicznym


Od roku akademickiego 2016/2017 kształcenie na kierunku METALURGIA
odbywać się będzie wg praktycznego profilu kształcenia.

       Kierunek Metalurgia prowadzi kształcenie w specjalnościach:

  • Przeróbka Plastyczna

           Absolwent tej specjalności zdobywa wiedzę w zakresie przetwórstwa metali oraz tworzyw sztucznych, obejmującego procesy technologiczne otrzymywania różnego rodzaju postaci wyrobów Zdobywa wiedzę z zakresu przeróbki tworzyw sztucznych.  Przyszły inżynier posiądzie również umiejętność sterowania własnościami użytkowymi produkowanych wyrobów oraz pozna niekonwencjonalne technologie i techniki wytwarzania kompozytów metalicznych.

  • Zaawansowane Technologie Wytwarzania

              Absolwent tej specjalności przygotowany jest do zadań zawodowych związanych z metalurgią ekstrakcyjną, przetwórstwem stopów metali oraz tworzyw sztucznych, energetyki, informatyki, ekonomiki i zarządzania, ekologii. Poznają też wiedzę  z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania wyrobów w oparciu o zróżnicowane  technologie takie jak technologie proszków metali czy druk w technologii 3D.

  • Inżynieria Produkcji i Zarządzanie

              Absolwent tej specjalności posiada przygotowanie w zakresie: wiedzy inżynierskiej, podstaw nauk ekonomicznych i zarządzania oraz umiejętności menedżerskich. Jest specjalistą w zakresie  projektowania nowych i nadzorowania istniejących systemów produkcyjnych. Posiada przygotowanie z zakresu doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami, finansami i kapitałem; zarządzania przedsiębiorstwem; marketingu i logistyki; zarządzania inwestycjami rzeczowymi; formułowania problemów z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii oraz innowacyjności. 

 Sylabusy dla cyklu kształcenia od roku 2016/17 są dostępne na stronie: Sylabusy

Studia na kierunku Metalurgia  są studiami  pierwszego stopnia  i odbywają się w formie:

  • Studiów stacjonarnych, w tym elastycznych
  • Studiów niestacjonarnych

Załączniki do programu studiów:

Załącznik 1 Zarządzenie nr 45/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia systemu weryfikacji osiąganych efektów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Załącznik 2 Regulamin odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych w Instytucie Politechnicznym