Automatyka i Robotyka

   Absolwent tego kierunku posiada wiedzę w zakresie konstrukcji
i eksploatacji cyfrowych urządzeń automatyki i cyfrowych systemów sterowania obiektami i procesami, projektowania i wykorzystywania oprogramowania wspierającego zarządzanie procesami wytwarzania.
Siatki przedmiotów na lata 2014 – 2022

Od roku akademickiego 2017/2018 kierunek Automatyka i Robotyka prowadzi kształcenie
o profilu praktycznym  w specjalnościach:

  • Robotyka i Mechatronika

      Absolwent ukierunkowany jest na rozwiązywanie wszelkiego rodzaju problemów technicznych z zakresu mechatroniki oraz związanych z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych. Uczy się wdrażania nowoczesnej techniki, stosowania robotów, systemów komputerowych, urządzeń sensorycznych oraz różnych technik budowy układów napędowych i sterowania.

  • Automatyzacja i Utrzymanie Ruchu

Absolwent oprócz dobrego przygotowania z szeroko rozumianej automatyki, posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń. Zna zagadnienia dotyczące możliwości odtwarzania lub regeneracji zużytych elementów i podzespołów. Dysponuje wiedzą dotyczącą zasad prowadzenia prac remontowych i ich efektywnego planowania. Jest solidnie przygotowany do podjęcia pracy w służbach utrzymania ruchu zakładów przemysłowych o dużym stopniu automatyzacji produkcji. Kwalifikacje absolwentów tej specjalności, pozwolą też na podjęcie pracy jako inżynier automatyk.

 Sylabusy dla cyklu kształcenia od roku 2017/18 są dostępne na stronie: Sylabusy

Załączniki do programu studiów:

Załącznik 1 Zarządzenie nr 45/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia systemu weryfikacji osiąganych efektów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Załącznik 2 Regulamin odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych w Instytucie Politechnicznym


Od roku akademickiego 2016/2017 kierunek Automatyka i Robotyka prowadzi kształcenie
o profilu praktycznym  w specjalnościach:

  • Robotyka i Mechatronika

      Absolwent ukierunkowany jest na rozwiązywanie wszelkiego rodzaju problemów technicznych z zakresu mechatroniki oraz związanych z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych. Uczy się wdrażania nowoczesnej techniki, stosowania robotów, systemów komputerowych, urządzeń sensorycznych oraz różnych technik budowy układów napędowych i sterowania.

  • Wizualizacja Procesów Przemysłowych

      Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności z zakresu automatyki, robotyki, informatyki przemysłowej, zastosowania i wykorzystania profesjonalnych programów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem programów graficznych typu CAD, systemów monitorujących procesy przemysłowe, systemów wizyjnych w automatyce przemysłowej. Stosuje programy do komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz technik przetwarzania obrazu w wielu dziedzinach przemysłu.

  • Automatyzacja i Utrzymanie Ruchu

Absolwent oprócz dobrego przygotowania z szeroko rozumianej automatyki, posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń. Zna zagadnienia dotyczące możliwości odtwarzania lub regeneracji zużytych elementów i podzespołów. Dysponuje wiedzą dotyczącą zasad prowadzenia prac remontowych i ich efektywnego planowania. Jest solidnie przygotowany do podjęcia pracy w służbach utrzymania ruchu zakładów przemysłowych o dużym stopniu automatyzacji produkcji. Kwalifikacje absolwentów tej specjalności, pozwolą też na podjęcie pracy jako inżynier automatyk.

 Sylabusy dla cyklu kształcenia od roku 2016/17 są dostępne na stronie: Sylabusy

Program studiów:
Profil praktyczny 2015-2019 – Pobierz
Profil praktyczny 2016-2020 – Pobierz
Profil praktyczny 2017-2021 – Pobierz
Profil praktyczny 2018-2022 – Pobierz
Profil praktyczny 2019-2023 – Pobierz
Studia Dualne:
Profil praktyczny 2019-2023 – Pobierz

Załączniki do programu studiów:

Załącznik 1 Zarządzenie nr 45/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia systemu weryfikacji osiąganych efektów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Załącznik 2 Regulamin odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych w Instytucie Politechnicznym